Welkom op de site van uitgeverij Schatkist.

Boeken uitgegeven door uitgeverij Schatkist


 Donk, José van der: Langs bergen en langs dalen
In november 2015 is het boek “Langs bergen en langs dalen” verschenen, een persoonlijk en intiem verslag van de laatste levensjaren van Ida Gerhardt. Deze belangrijke Nederlandse dichteres overleed in 1997, maar haar werk en persoon staan nog steeds volop in de belangstelling. Het boek van José van der Donk bevat niet eerder gepubliceerd werk van Ida Gerhardt, nog onbekende foto’s, anecdotes en handgeschreven brieven. Een waardevolle aanvulling voor ieder die graag een levendig beeld krijgt van persoon en achtergrond van deze markante dichteres.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Athmer-Kloosteman, Alice: Als er niemand om je geeft
Dit handzame boek bevat veertien geschiedenissen uit de beroepspraktijk van een reclasseringsmedewerkster in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De soms schrijnende verhalen boeien door de kleurrijke vogels die erin ten tonele worden gevoerd, en door de liefdevolle manier van werken van de schrijfster. In die tijd was er nog ruimte voor huisbezoek en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt, waardoor het contact vaak nog voortduurde nadat de officiële begeleiding al was beëindigd. Het sociaal-psychiatrisch reclasseringswerk in deze vorm bestaat al lang niet meer, maar wie weet kunnen deze verhalen inspirerend werken voor wie zich nu bezighoudt met mensen die wat steun nodig hebben om zich staande te houden in de maatschappij. Een leuk boek om iemand cadeau te doen!

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Stemmen uit de schaduw - Beschouwingen van duivels over het menselijke ras
Therapie begint met begrijpende en verhelderende gesprekken voeren. Maar dat kan verder gaan: het afdalen in verwarrende en duistere gevoelens en gedachten. Daar komen we angsten tegen, opgekropte woede en verdriet, grillige wensen, grondeloze stemmingen en gekmakende gedachten. Sommigen dalen niet af in die wereld met een therapeut als begeleider - ze zijn er al in gegleden, gevallen, gestort, verstrikt geraakt. We praten dan over neuroses en psychoses. Therapeuten dalen dan af om mensen -zo mogelijk- daaruit te halen. Pieter Wierenga doet dat. En hij komt duivels tegen. Nog erger, hij praat ermee. Het is duidelijk dat de schrijver gefascineerd is door het volk dat hij hier aan het woord laat. Hoe het ook zij: weer eens wat anders dan angst, afwijzing of ontkenning. Een boek voor therapeuten, nieuwsgierigen en grensoverschrijders.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: De bril nader bezien - Een lekenvisie op het wezen van de bril

Pieter Wierenga over zijn brillenboek:

“Hoe komt het dat velen van ons hun zicht willen bijsturen met geslepen glas? Dat zit zo. Ons lichaam maakt op den duur altijd waar wat de bestuurder daarvan zich op een dieper niveau wenst of gelooft. Zo ook bij onze ogen.
Mededelingen van cliënten in therapie leren mij, dat brilgebruik ontstaat op keerpunten in hun leven. De bril heeft voornamelijk als functie een gevoel van veiligheid te verschaffen of te versterken. Het gaat niet in de eerste plaats om correctie van het zien. De bril werkt tweeledig: hij perkt het waarneembare in en versterkt tegelijkertijd aspecten daarvan. Het vergrootglas of verkleinglas werkt daarbij als een veilig scherm.
Dat inperken kan betrekking hebben op een als bozig ervaren buitenwereld, iets bedreigends in de verte of juist iets (engs) dat te dichtbij komt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het praktisch altijd gaat om iets, dat zonder nadere beperking moeilijk onder ogen te zien is. Dat ‘iets’ versterken kan voortkomen uit een behoefte om zaken juist extra belicht te zien.
Een bril voorziet daarbij vooral een kind van een veilig scherm waarachter het kan schuilen voor wat het niet onbeschermd wil zien. Met andere woorden: niet willen zien, niet gezien willen worden en toch naar wens goed kunnen kijken - kortom: een perfecte overlevingsstrategie. Uiteraard ontstaan er paradoxen: een corrigerende bril is essentieel om zaken helder te kunnen zien en tegelijkertijd is het een beperking van veelomvattend zien.”

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Het innerlijke kind als waakhond - Hoe we onszelf aan de ketting leggen
Hoezo volwassen? Dit boek gaat over kinderlijke en kinderachtige reactiepatronen van ons, meerderjarigen, over allerlei infantiele, neurotische en zelfs psychotische trekjes die wij kunnen vertonen of innerlijk voelen. Regressie- en hypnotherapeut Pieter Wierenga richt zich tot die achterblijvende aspecten in ons als tot achtergebleven kinderen. Wie Innerlijk Kind-werk kent, zal in dit boek veel herkennen. Het bijzondere zit in de lichamelijke locatie van die kinderen, en in de rigoureuze manier waarop de schrijver voor die kinderen kiest en in het onbegrensde vertrouwen waarmee hij die kinderen aan het woord laat. Het lijkt af en toe of hij gewone mensen als psychoten behandelt - en psychoten als gewone mensen. Hoezo kinderachtig?

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Nieuwetijdskinderen
Nieuwetijdskinderen krijgen tegenwoordig veel aandacht. Ze zouden lastig zijn, onhandelbaar soms, maar ook intuïtiever en zelfs paranormaal begaafd. Ze accepteren weinig gezag, ook van ouders. Een nieuwetijdskind heeft grenzen nodig, zodat het werkelijk contact voelt met de ouders; werkelijk gezien, gehoord en gevoeld wordt. Ouders zouden aandacht moeten geven aan de eigenheid van het kind, in plaats te proberen zijn afwijking van de norm -desnoods met psychofarmaca- de kop in drukken. Dit boek laat zien hoe funest verkeerde aanpassing en inperking is voor kinderen van deze tijd en toont alternatieven. Het doet recht aan alle aspecten van het kind-zijn en doet een appèl aan ons, volwassenen, om het kind in onszelf de ruimte te geven. Wierenga maakt korte metten met de ‘bijzonderheid’ van deze kinderen in de ogen van zweverige opvoeders. Vanzelfsprekend sneuvelen daarbij de nodige heilige huisjes.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Voeden en opvoeden van nieuwetijdskinderen
Overal zijn diploma’s voor, behalve voor ouders - terwijl dat kennelijk de allerbelangrijkste baan op aarde is.

Dit boek gaat niet over het ‘dresseren’ van kinderen, maar laat zien dat zodra de kinderen van deze tijd problemen vertonen, de oplossing daarvan te vinden is in hun directe omgeving. Daarom is het ook zo belangrijk dat ouders in de eerste plaats goed voor zichzelf zorgen in het belangrijke proces van opvoeden. De veelbelovende kinderen van deze tijd hebben grote behoefte aan een veilige plek, waar ze bij betrouwbare, rotsvaste ouders de gelegenheid krijgen een gezond fundament voor hun latere leven te bouwen. In padvinderstermen vertaald: ‘dat de kinderen een gezonde geest in een gezond lichaam ontwikkelen’. Daarvoor is een stevige en eerlijke begeleiding onontbeerlijk, naast gezonde voeding natuurlijk. Kortom: een boek over een voedende opvoeding voor alle betrokkenen.

In dit boek komen regelmatig kinderen zelf aan het woord over hun opvoeding. Ze kunnen daarbij eindelijk eens hun kant van de zaak belichten. Weliswaar achteraf en niet rechtstreeks: het blijven stiefkinderen. Hun commentaar op de opvoeding bevat letterlijk veel ongehoords. Menig wenkbrauw zal omhoog gaan bij het lezen van de ingenieuze wijzen waarop kinderen strategieën ontwikkelen om onoverbrugbare misverstanden bij de opvoeding te overleven. Ze vormen dan afgesplitste innerlijke kinderen die ‘baas’ worden van een zelfgekozen strategie. Hun rapportage van wat er indertijd gebeurde, is uitermate instructief voor ploeterende ouders. Het enorme aantal misverstanden tussen opvoeder en kind komt voor het voetlicht. Duidelijk wordt dat gemakzucht bij het opvoeden aan de wieg staat van veel later ongemak.

Anita schrijft: “Met een ander vriendinnetje proberen we op allerlei manieren contact te maken met onze echte ouders. We willen dat ze ons weer komen halen. We maken drankjes en laten ballonnen op met brieven eraan.”
Onno in zijn brief: “Van mijn eerste jaren herinner ik me het meest de momenten met mijn moeder. Maar ook dat ze dreigde weg te lopen als ik niet lief was. Ze pakte een keer haar koffer om mij te tonen dat ze het meende.”

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Openbaringen van det denken - Over het verstandig worden door het eten van de appel van kennis van goed en kwaad
Dit boek is confronterend, gevaarlijk en tegelijkertijd heilzaam. Confronterend, omdat het ons bewust kan maken van de gefragmenteerde blik waarmee wij onze wereld gewoonlijk beschouwen. Gevaarlijk, omdat een groeiend bewustzijn van de manier waarop we ons denken misbruiken, grote gevolgen kan hebben voor ons leven. Heilzaam, omdat we weer een heldere kijk kunnen krijgen en de heelheid zich dan kan herstellen.
Wierenga laat ons inzien hoe het denken onze oorspronkelijke heelheid heeft versplinterd. We denken dat we niet meer zonder kunnen: denkconstructies hebben ons ooit beschermd en nu zitten we ermee opgescheept. Pieter Wierenga beschrijft in dit boek hoe ons denken de werkelijkheid kan vervormen en onze mogelijkheden kan blokkeren. Het boek roept de lezer op tot heroïsche actie: ‘gebruik het denken om je van het denken te bevrijden’! Daarvoor zijn soms pijnlijke processen nodig. Onbewustheid gaat niet vanzelf weg. Begin waar het je goeddunkt, met dit boek vol handreikingen als wegwijzer. Geen pijnbestrijding of genezing, maar een radicale ommezwaai ligt in het verschiet. Ons denken is een handicap geworden. Maar gelukkig hebben we de potentie tot heelheid en helderheid nooit verloren.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.


 Wierenga, Pieter: Ongenode gasten - Over indringers in de menselijke geest
‘Ongenode Gasten’ is een onconventioneel boek over een ongewoon onderwerp.

Obsessoren gebruiken energie van hun gastheer of gastvrouw. Dit uit zich in vermoeidheid, pijnplekken, lichaamspantsers of ontstekingen. Psychische gevolgen zijn dwanghandelingen, stemmen horen en vormen van gespletenheid. Literatuur en films over dit onderwerp verkopen volgens Wierenga middeleeuwse onzin.

Het begrip obsessoren wordt in dit boek nuchter en ruim gezien. Vele niet-kwaadaardige soorten komen aan bod. Zoals zwervers die onderdak en warmte zoeken, en ‘onverklaarbare’ vermoeidheid geven. Dat gebeurt als we leeg zijn, en even passieve, gelijkgestemde zwerfenergie van buitenaf die leegte vult. Ook andere obsessieve invloeden, zoals de meeste zich als gids opwerpende figuren, komen aan bod. Zelfs van ons vervreemde eigen delen kunnen obsessief worden.

Obsessie lijkt -naast gestrande paranormale ontwikkeling- de voornaamste reden van schizofrenie. Schizofrenie, hallucineren, meervoudige persoonlijkheid, waandenkbeelden, manisch, borderline en psychose zijn etiketten die suggereren dat er weinig aan valt te doen. Binnen de psychiatrie is er meer diagnose dan therapie. Psychofarmaca schakelen juist die delen van ons uit waarmee we moeten werken. Eenmaal gevangen blijft dan gevangen. Ook onder de deelpersoonlijkheden in MPS zitten onbelichaamden. Andere delen horen bij een vorig leven. Ons laten beïnvloeden hoort bij onze leerprocessen. Dat is aanpassing, soms slachtofferschap. Via toetsing en eigen waarneming ontstaan groei en zelf verantwoordelijk zijn. Door te ontdekken wat niet-eigen is, leren wij wie wij zelf zijn. Wierenga geeft zijn tegendraadse therapeutenvisie op al deze energieën en laat zien hoe hij die niet bestrijdt, maar juist benut om zijn cliënt verder te helpen in diens groeiproces.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van dit boek.